KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

UCB PHARMA A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.


İşbu aydınlatma metninde geçen;


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;


Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,


Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,


Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği


KVKK uyarınca kişisel verileriniz İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 272281 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan UCB PHARMA A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenecektir.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz üyelik işlemleriniz sırasında tarafınızca sağlanan kimlik bilgileriniz, (ad-soyad) mesleki bilgileriniz, (ünvan, uzmanlık alanı, çalışılan kurum bilgisi), iletişim bilgilerinizi (telefon numarası, e-posta adresi gibi) ve şehir bilgilerinizi içerir ve bu nun yanında, üyeliğiniz kapsamında hizmetlerin sunulması için IP adresinizi de kapsar. 

3. Kişisel Veri Saklama Süresi


Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel Verileriniz, üyelik talebinizi işleme almak, üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek amacı ile KVKK madde 5/2/ c kapsamında üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacı ile, ayrıca, üyeliğiniz kapsamında sizinle iletişim kurmak, www.joint.com.tr web sitesi içeriği tanıtımı kapsamında sizlere e-mail ya da telefonunuz aracılığıyla bilgi sağlamak, bildirim göndermek, elektronik ileti göndermek ve sizi düzenlenen tanıtım toplantılarına davet etmek amacı ile KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimiz kapsamında veri işlemenin zorunlu olması sebebi ile işlenmektedir.   

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması


Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, bilgisayar sistemlerimizin, kullanılan yazılımların ve sunucularımızın global olarak yönetilmesi sebebi ve yurt dışında bulunmasından dolayı yurt dışına ilgili grup şirketlerine ya da hizmet alınan veri işleyen şirketlere aktarımı, KVKK madde 9 kapsamında açık rızanızın alınması ya da gerekli taahhütnamelerin alınması kaydı ile Kurul’un izni ile söz konusudur. 

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından; başvuru formları, üyelik ve iletişim formları, e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla; ilgili internet sitesi ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi dataprivacyturkey@ucb.com adresimize e-posta göndererek ulaştırabilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile “Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:24/80 34746 Ataşehir, İstanbul” Şirket adresimize elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.